Privacybeleid

AMF Bakery Systems, inclusief AMF Bakery Systems (VK) Ltd., AMF Europe B.V, en Markel Food Group Tianjin/AMF China, zetten zich in voor de bescherming van informatie waarmee u of andere personen kunnen worden geïdentificeerd en die op hen betrekking heeft, en voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Belangrijk

Dit privacybeleid beschrijft de praktijken van het bedrijf inzake het verzamelen en delen van persoonsgegevens met betrekking tot de persoonsgegevens over klanten, cliënten, leveranciers, verkopers, adviseurs en dienstverleners (u) die wij verzamelen en gebruiken in ons bedrijf. Dit privacybeleid heeft ook betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld door uw gebruik van onze website www.amfbakery.com

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Indien u een link volgt naar één van deze websites van derden, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Informatie die we over u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • informatie die u aan ons hebt verstrekt door formulieren in te vullen of naar ons te uploaden
 • als u contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag bewaren van die correspondentie, voicemail of details van een gesprek dat wij met u hebben gevoerd;
 • details van uw bezoeken aan onze website en informatie die is verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogboeken en andere communicatiegegevens, en de bronnen waartoe u toegang hebt;
 • details van transacties die u via onze website uitvoert, met inbegrip van eventuele verkregen offertes; en
 • informatie die beschikbaar is uit publiek toegankelijke bronnen, waaronder socialmediasites.

2. Waarom we informatie over u verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor bepaalde legitieme of rechtmatige doeleinden op enkele of alle van de volgende manieren:

 • om de veiligheid van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren;
 • om fraude te identificeren en voorkomen;
 • om onze boekhouding en administratie bij te houden;
 • om onze diensten/communicatie te wijzigen, te personaliseren of anderszins te verbeteren;
 • om te voldoen aan eisen van buitenlandse wetten, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en regelgevende instanties;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om uw vitale belangen of de belangen van een andere persoon te beschermen;
 • om marktinformatie te verzamelen, met individuen te communiceren en aanbiedingen op hen af te stemmen;
 • voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden;
 • voor de uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen om een contract te sluiten; en
 • om een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag te verrichten.

3. Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • om te beslissen of we zaken met u willen doen;
 • om oproepen en transacties te controleren om de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van de procedures te waarborgen, fraude te bestrijden en ervoor te zorgen dat Britse/Europese en internationale sancties worden nageleefd;
 • om u te identificeren en identiteitscontroles uit te voeren die op een bepaald moment door de toepasselijke wetgeving en beste praktijken worden vereist;
 • om aan ons verschuldigde betalingen te innen en, waar nodig, die inning af te dwingen door het inschakelen van incassobureaus of het nemen van andere juridische stappen;
 • om het te analyseren om inzicht te krijgen in de diensten die wij verlenen en om onze activiteiten te verbeteren;
 • om onze infrastructuur en bedrijfsactiviteiten te beheren en te voldoen aan interne beleidslijnen en procedures;
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze diensten; en
 • voor marketingdiensten aan u per post, e-mail, sms, telefoon en fax.

Wij zullen uw gegevens nooit verwerken wanneer uw belangen zwaarder wegen dan deze belangen.

4. Toestemming

Uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; en wanneer dit het geval is, zullen wij u om uw toestemming vragen in overeenstemming met die wetgeving.

U kunt uw toestemming voor een dergelijke verwerking te allen tijde intrekken. Echter, als u uw toestemming intrekt met betrekking tot de verzekeringsdekking die we hebben verstrekt, heeft dit waarschijnlijk invloed op ons vermogen om die verzekeringsdekking te bieden en claims onder de dekking te betalen.

5. Delen van uw persoonsgegevens

Het bedrijf kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan:

 • Onze groepsmaatschappijen

Wij hebben groepsmaatschappijen over de hele wereld, zowel binnen als buiten Europa (bijvoorbeeld in de VS). Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen, maar uitsluitend voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet en wij blijven verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de persoonsgegevens. De toegang tot persoonsgegevens binnen het bedrijf en onze groepsmaatschappijen is beperkt tot de personen die toegang tot de informatie nodig hebben voor onze bedrijfsactiviteiten.

 • Overige derde partijen

Wij kunnen ook geselecteerde derde partijen, waaronder leveranciers, dienstverleners en financiële organisaties, toegang geven tot uw persoonsgegevens, voor de hierboven uiteengezette doeleinden.  Al deze uitwisselingen geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en/of fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan fraudebestrijdingsinstanties, instanties voor de bestrijding van witwassen, wetshandhavingsinstanties of andere verzekeraars en zij kunnen door ons of door hen worden geregistreerd.

Wij en andere organisaties kunnen deze informatie ook raadplegen en gebruiken om fraude en andere misdrijven te voorkomen, bijvoorbeeld om te beslissen of wij u een betaling moeten doen in het kader van een verzekerings- of herverzekeringspolis;

Wij, en andere organisaties die toegang hebben tot informatie die door fraudepreventiebureaus wordt geregistreerd en deze kunnen gebruiken, kunnen dit doen vanuit andere landen, waaronder landen buiten de EER.

 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij rechtszaken

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, de rechtbanken en/of regelgevende of wetshandhavingsinstanties in verband met vragen, procedures of onderzoeken door dergelijke partijen waar ook ter wereld of om het bedrijf in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke vereisten of in dialoog te treden met zijn regelgevende instanties, voor zover van toepassing.

6. Overdracht, opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een website worden gegarandeerd tegen inbraak. Wij handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Alle informatie die onder onze controle valt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers (of beveiligde afgedrukte kopieën) en is toegankelijk en wordt gebruikt in overeenstemming met ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsnormen.

Wanneer het Bedrijf uw persoonsgegevens aan een derde bekendmaakt, eisen wij dat die derde over passende technische en organisatorische maatregelen beschikt om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website of een ander portaal dat wij beheren, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van alle andere veiligheidsprocedures waarvan wij u op de hoogte stellen. We vragen u wachtwoorden niet met anderen te delen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien door personeel of bevoegde derden en worden doorgegeven aan en/of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng is dan in de EER. Ongeacht de locatie en ongeacht of de persoon een werknemer of een contractant is, zullen wij dezelfde gegevensbeschermingsmaatregelen opleggen als binnen de EER.

7. Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden. Dit kan betekenen dat wij uw persoonsgegevens gedurende enige tijd bewaren, bijvoorbeeld indien de mogelijkheid bestaat dat deze nodig zijn om te voldoen aan vereisten op het gebied van administratie, belastingen, boekhouding, regelgeving of wetgeving.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze veilig worden verwijderd.

8. Uw rechten

Wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, waaronder het recht om van ons te eisen dat wij:

 • u nadere bijzonderheden verstrekken over het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens
 • u een kopie geven van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • eventuele onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die wij over u hebben, bijwerken
 • al uw persoonlijke informatie verwijderen waarvoor wij niet langer een rechtmatige reden hebben om deze te gebruiken
 • wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, deze specifieke verwerking stopzetten door uw toestemming in te trekken
 • bezwaar maken tegen verwerking op basis van onze legitieme belangen, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van die verwerking zwaarder wegen dan de eventuele aantasting van uw rechten inzake gegevensbescherming
 • beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht
 • uw persoonsgegevens aan een derde partij doorgeven in een gestandaardiseerd machineleesbaar formaat

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn uw rechten te beperken om het algemeen belang (bijv. de voorkoming of opsporing van misdrijven) en onze belangen (bijv. de handhaving van wettelijke voorrechten) te vrijwaren.

9. Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen over privacy-gerelateerde kwesties door:

AMF Bakery Systems
2115 West Laburnum Avenue
Richmond, VA 23227

AMF Bakery Systems (UK) Ltd.
6 The Sidings, Station Road
Guiseley
Leeds
Verenigd Koninkrijk
LS20 8BX

AMF Europe B.V.
Edisonweg 50
4207 HG Gorinchem
Nederland

AMF China
Markel Food Group Tianjin
No. 10, Huanghai 2nd Street
TEDA, Tianjin
China, 300457


10. Wijzigingen in ons privacybeleid  

We kunnen de inhoud van onze website of diensten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, en bijgevolg kan ons privacybeleid op elk ogenblik in de toekomst veranderen. We raden u daarom aan het beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe wij persoonsgegevens gebruiken.

11. Uw recht op klachten

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of ons antwoord op een verzoek van u om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, of indien u van mening bent dat wij de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit die toezicht houdt op onze verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u niet zeker weet welke autoriteit toezicht houdt op onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie.

Find a local rep

Fill out the form to download this resource


×
×